BIỂU MẪU CÔNG KHAI NHÂN SỰ TRƯỜNG

Tên file: QUAN-LY-ĐỘI-NGU-CAC-NAM.xls
Tải về

Nhằm thực hiện theo Thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Trường TH Vĩnh Thạnh công khai biễu mẫu nhân sự cho toàn thể CBGV-CNV nhà trường nắm bắt